Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites, documenten en e-mailberichten van Conversive B.V. of aan Conversive B.V. gelieerde ondernemingen die naar deze disclaimer verwijzen.

Inhoud

Websites

Gebruik materialen van de website
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen liggen bij Conversive B.V., tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conversive B.V. is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt op de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken,  tenzij dit nadrukkelijk bij het materiaal staat aangegeven.

Inhoud van de website
Conversive B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Conversive B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via deze website of via andere media op het internet, alsmede technische storingen.

Aan de informatie  op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen op de website
Conversive B.V. behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Documentatie

Inhoud van de documentatie
De informatie in onze documentatie is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend<.

Conversive B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Conversive B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van deze informatie.

Gebruik van materialen uit de documentatie
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conversive B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conversive B.V., tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-Mail

Door Conversive B.V. verzonden e-mail kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer een e-mail bericht per abuis door een onjuist persoon wordt ontvangen, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met Conversive B.V. en eventueel gemaakte afdrukken van het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om onjuist ontvangen e-mail en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. Het bericht is ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit het bericht blijkt.

Contact

Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Conversive B.V. via +31 (0)36 2002 130.